Regulaminy


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW STATUTOWYCH CZŁONKOM ZNP§1.

 

1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
1) urodzenia dziecka-300 zł.
2) śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców- 200 zł.
3) Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP -200 zł.

4) zasiłek z tytułu przejścia na emeryturę- 150 zł

 

§2.

 

1. Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału.
2. W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.

 

§3.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:
1) ważną legitymację ZNP,
2) wyciąg z aktu urodzenia lub aktu zgonu,
3) dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2.

 

§4.

 

1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zgonu dziecka lub zgonu rodziców wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.
2. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
3. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.
4. Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

 

§5.

 

1. Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona uchwałą Zarządu Głównego ZNP.


Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO PREZESA
ORAZ HONOROWEGO CZŁONKA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO§1.

 

Za szczególne zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, a zwłaszcza za znaczne przyczynienie się do wzmocnienia struktur związkowych oraz podniesienie prestiżu ZNP, byłemu Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz byłym prezesom ogniw organizacyjnych ZNP może zostać nadany odpowiednio tytuł Honorowego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (Okręgu, Oddziału, Ogniska, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP lub Rady Zakładowej).

 

§2.

 

Osobom nie należącym do ZNP, którzy swą działalnością społeczną, oświatową lub naukową przyczyniły się do podniesienia rangi zawodu nauczyciela oraz realizacji innych celów i zadań określonych w Statucie ZNP może zostać nadany tytuł Honorowego Członka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

§3.

 

Tytuły, o których mowa w §1 i §2 nadaje Zarząd Główny ZNP po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. Odznaczeń, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu ogniwa niższego szczebla. Wnioski zarządów ognisk wymagają uzyskania pozytywnych opinii zarządu oddziału oraz zarządu okręgu. Wnioski zarządów oddziałów wymagają uzyskania pozytywnej opinii zarządu okręgu.

 

§4.

 

Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Prezesa otrzymuje dyplom, którego wzór określa załączniki Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§5.

 

Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Członka ZNP otrzymuje specjalną legitymację członkowską, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§6.

 

Zarządy okręgów i oddziałów prowadzą rejestry przyznanych tytułów, o których mowa w §1 i §2 wraz z kopiami uchwał przedmiotowe tytuły przyznającymi.

 

§7.

 

W przypadku popełnienia przez osobę uhonorowaną tytułem, o którym mowa w §1 i §2 czynu, wskutek którego staje się ona niegodna jego posiadania, Zarząd Główny ZNP na wniosek zarządu ogniwa niższego szczebla lub z własnej inicjatywy ma prawo przyznany tytuł odebrać.

 

§8.

 

Wzór wniosku o nadanie tytułów, o których mowa w §1 i §2 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. na podstawie art. 86a Statutu ZNP i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2007 r.

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


 

 

ZASADY I TRYB ZAWIESZANIA W PEŁNIENIU OBOWIAZKÓW
I ODWOŁYWANIA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKÓW WŁADZ I ORGANÓW ZNP§1.

 

W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP:
1) prezes oraz inny członek zarządu lub rady,
2) członek komisji rewizyjnej,
może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą władzy, która mu tę funkcję powierzyła.

 

§2.

 

1. Z wnioskiem o odwołanie, o którym mowa w §1 pkt 1 może wystąpić:
1) 1/3 członków zarządu lub rady danego szczebla,
2) komisja rewizyjna tego samego lub wyższego szczebla.
2. Z wnioskiem o odwołanie, o którym mowa w §1 pkt 2 może wystąpić:
1) 1/3 członków komisji rewizyjnej danego szczebla,
2) komisja rewizyjna wyższego szczebla.

 

§3.

 

1. Wniosek, o którym mowa w §2 sporządzany jest w formie pisemnej i przekazywany zarządowi lub radzie uprawnionej do zwołania nadzwyczajnego zebrania lub nadzwyczajnej konferencji właściwej do rozpoznania wniosku. Zarząd lub rada zobowiązana jest do zwołania zebrania lub konferencji zgodnie z art. 28 ust. 3 Statutu ZNP.

 

§4.

 

Od uchwały zebrania lub konferencji, o której mowa w §3 służy w ciągu 14 dni od jej doręczenia odwołanie do zarządu lub rady wyższego szczebla.

 

§5.

 

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP zarząd lub rada może zawiesić prezesa lub innego członka tego zarządu lub rady do czasu zwołania posiedzenia władzy, która mu tę funkcję powierzyła.
2. W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP prezydium zarządu lub rady może zawiesić prezesa ogniwa organizacyjnego niższego szczebla do czasu zwołania posiedzenia władzy, która mu tę funkcję powierzyła.

 

§6.

 

1. Z wnioskiem o zawieszenie, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 może wystąpić:
1) 1/3 członków zarządu lub rady danego szczebla,
2) komisja rewizyjna tego samego lub wyższego szczebla.

 

§7.

 

1. Wniosek, o którym mowa w §6 sporządzany jest w formie pisemnej i przekazywany organowi właściwemu, do jego rozpoznania, który nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku podejmuje uchwałę w sprawie zwieszenia.
2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 służy w ciągu 14 dni od jej doręczenia odwołanie do zarządu lub rady wyższego szczebla. W przypadku prezesa ZNP odwołanie rozpatruje Zjazd.

 

§8.

 

1. Przyjęcie uchwały, o której mowa w §7 ust. 1 nakłada na organ, który taką uchwałę podjął obowiązek podjęcia działań zmierzających do zwołanie nadzwyczajnego zebrania lub nadzwyczajnej konferencji uprawnionej do podjęcia decyzji w sprawie odwołania zgodnie z art. 28 ust. 3 Statutu ZNP.
2. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w §7 ust. 2 obowiązek podjęcia działań zmierzających do zwołania zebrania lub konferencji uprawnionej do podjęcia decyzji w sprawie odwołania spoczywa na organie rozpatrującym odwołanie./-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH CZŁONKOM ZNP§1.

 

Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn Zarząd Główny ZNP oraz zarządy poszczególnych ogniw organizacyjnych ZNP mogą przyznać zapomogę losową.

 

§2.

 

1. W ramach budżetu Zarządu Głównego ZNP wyodrębnia się corocznie środki na Fundusz Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP.
2. Prezydium Zarządu Głównego ZNP ustala corocznie maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków Funduszu, o którym mowa w ust. 1.

 

§3.

 

1. Zapomogi, o których mowa w §2 ust. 2 przyznaje Prezydium ZG ZNP na wniosek zarządu okręgu, sporządzony na podstawie uprzedniego wystąpienia zarządu oddziału.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości maksymalnej określonej zgodnie z §2 ust. 2.

 

§4.

 

1. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny wystąpienia, jego uzasadnienie oraz informację o pomocy udzielonej w przedmiotowej sprawie przez zarząd oddziału oraz zarząd okręgu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę przyznania zapomogi.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§5.

 

Informacja o liczbie i wysokości przyznanych zapomóg przedstawiana jest na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP.

 

§6.

 

Zarządy okręgów, oddziałów, ognisk oraz rady zakładowe mogą przyznawać zapomogi losowe z przyczyn, o których mowa w § 1 zgodnie z przyjętymi przez siebie wytycznymi./-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

REGULAMIN PRAW I OBOWIAZKÓW CZŁONKÓW WŁADZ I ORGANÓW STATUTOWYCH ZNP
ORAZ DZIAŁACZY ZNP ZWOLNIONYCH Z OBOWIAZKU ŚWIADCZENIA PRACY
W CELU PEŁNIENIA FUNKCJI W ZNP§.1. Członkowie ZNP zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach władz i organów, w skład których zostali wybrani.

§.2. Członkowie zarządów, rad i komisji rewizyjnych informują odpowiednio prezesa lub przewodniczącego komisji rewizyjnej o planowanej nieobecności na posiedzeniu organu w skład, którego wchodzą.

§.3. Prezesi ogniw organizacyjnych ZNP zobowiązani są powiadomić prezesa ogniwa wyższego szczebla o otrzymaniu długotrwałego zwolnienia lekarskiego lub urlopu za wyjątkiem urlopu wynikającego z organizacji roku szkolnego.

§4.1. Członkowie zarządów okręgów, zarządów oddziałów, rad zakładowych oraz prezesi ognisk mogą zostać zobowiązani do pełnienia dyżurów w siedzibie zarządów lub rad, których są członkami.
2. Wymiar i terminy pełnienia dyżurów ustala dany zarząd zgodnie z jego potrzebami.

§5. Członek ZNP zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji w ZNP – zwany dalej oddelegowanym – zachowuje u pracodawcy uprawnienia wynikające z tytułu zatrudnienia w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§6.1. Oddelegowany zobowiązany jest do świadczenia pracy na rzecz ZNP w wymiarze 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.
2. Co najmniej połowa czasu, o którym mowa w ust. 1 powinna obejmować wykonywanie pracy w siedzibie zarządu lub rady.
3. Wymiar czasu pracy na rzecz ZNP prezesa nie korzystającego z oddelegowania ustala zarząd danego szczebla.

§7. Oddelegowanemu przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop od pracy w ZNP w wymiarze 35 dni roboczych.

§8. W stosunku do oddelegowanych w niepełnym wymiarze, czas pracy na rzecz ZNP oraz urlop od pracy w ZNP obliczany jest proporcjonalnie do udzielonego zwolnienia.

§9. Urlop oddelegowanemu udzielany jest przez prezesa ogniwa wyższego szczebla według ustalonego wcześniej planu urlopu. Plan powinien być sporządzony w taki sposób, aby zapewniony był prawidłowy tok pracy danego ogniwa, szczególnie w okresie wakacji, zwłaszcza poprzez organizację dyżurów pozostałych członków zarządu.

§10. Oddelegowany może podjąć dodatkowe zatrudnienie tylko za zgodą prezesa ogniwa wyższego szczebla. Zgoda może zostać cofnięta w wypadku, gdy dodatkowe zatrudnienie koliduje z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

§11. Zarząd okręgu oraz Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP prowadzi dokumentację osobową oddelegowanych w zakresie pełnionych przez nich funkcji.

§12. Oddelegowany przedkłada pracodawcy zwolnienie lekarskie, jednocześnie powiadamiając o tym zarząd lub radę wyższego szczebla.

§13.1. Pracę oddelegowanego po upływie połowy kadencji ocenia zarząd lub rada ogniwa, w którym pełni on funkcję.
2. Oceny, o której mowa w ust.1 bez względu na czas dokonuje się również na wniosek prezydium zarządu lub rady ogniwa wyższego szczebla.
3. Informację o wynikach dokonanej oceny przekazuje się zarządowi lub radzie wyższego szczebla.

§14.1. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu prezydium zarządu lub rady ogniwa organizacyjnego wyższego szczebla może nałożyć na naruszającego następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie diety, o której mowa w regulaminie przyznawania diet i zwrotu kosztów,
4) złożenie wniosku do zarządu oddziału lub rady zakładowej o cofnięcie oddelegowania.
2. Od decyzji prezydium zarządu, o której mowa w ust. 1 przysługuje w terminie 14 dni odwołania do zarządu.

§15. Postanowień §10 nie stosuje się do oddelegowanych do pracy w radach zakładowych.

§16. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe prezydia zarządów ogniw wyższego szczebla.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 


SYSTEM PREFERENCJI DLA CZŁONKÓW ZNP

 

 

§1.

 

Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowi ZNP przysługuje prawo do korzystania z pomocy prawnej, a zwłaszcza:

1)  bezpłatnego poradnictwa prawnego,

2)  reprezentowania przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych,

3)  przygotowaniu i wniesieniu skargi kasacyjnej oraz reprezentowania przed Sądem Najwyższym w sprawach,
o których mowa w pkt 2,

4)  postępowania interwencyjnego przedstawiciela właściwego ogniwa organizacyjnego w sprawach nie wymagających skierowania na drogę postępowania sądowego.

 

 

 

§2.

 

Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowi ZNP przysługuje prawo do korzystania z pomocy materialnej, a zwłaszcza:

1)   zasiłków statutowych,

2)   zapomóg losowych i innych form pomocy socjalnej,

3)   zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez ogniwa organizacyjne Związku,

4)   zniżek w opłatach za korzystanie ze związkowej bazy hotelowo-wypoczynkowej,

5)   zniżek w opłatach za udział w kursach, szkoleniach
i innych wydarzeniach organizowanych przez OUPiS ZNP.

 

 

 

§3.

 

1. Pomoc prawna, o której mowa w §1 pkt 1 i 2 organizowana jest przez Prezydia Zarządów Okręgów oraz Prezydia Rad Zakładowych.

2. Pomoc prawna, o której mowa w §1 pkt 3 świadczona jest przez radcę prawnego lub adwokata Zarządu Głównego ZNP
z zastrzeżeniem ust.3.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może pokryć
w całości lub części koszty pomocy prawnej, o której mowa §1 pkt 3 świadczonej przez radcę prawnego lub adwokata
nie zatrudnianego przez Zarząd Główny.

 

§4.

 

Zasady przyznawania i wysokość:

1)zasiłków, zapomóg oraz pozostałych form pomocy socjalnej,
o których mowa w §2 pkt 1 i 2 określają odrębne regulaminy przyjęte przez Zarząd Główny ZNP,

2) zniżek, o których mowa w § 2 pkt 3 określają uchwały organów odpowiednich ogniw organizacyjnych Związku,

3) zniżek, o których mowa § 2 pkt 4 określa uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZNP,

4) zniżek, o których mowa § 2 pkt 5 określa każdorazowo ogłoszenie w sprawie organizacji danego kursu, szkolenia lub innego wydarzenia organizowanego przez OUPiS.

 

 

 

§5.

 

Traci moc „System preferencji dla członków ZNP” przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 23 czerwca 1999 r.

 

 

 

§6.

 

System preferencji wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 

 

 

Warszawa, 27 marca 2007 r.


Wypełniając postanowienia art. 81 ust. 2 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

uchwala Instrukcję określającą tryb i sposób regulowania składek członkowskich

w następującym brzmieniu:

 

 

TRYB, PODZIAŁ I SPOSÓB REGULOWANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH – INSTRUKCJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP

 

 

§1. Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego zwanej dalej składką członkowską określa art. 81 ust. 1 Statutu ZNP.

§2.1. Składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego Oddziału.
2. Składka członkowska emerytów i rencistów oraz bezrobotnych członków ZNP w wysokości obliczonej przez Zarząd Oddziału wpłacana jest w kasie Oddziału, a następnie przekazywana na konto Oddziału.
3. Składka członkowska naliczana jest od wyższego świadczenia pobieranego przez członka ZNP.

§3. Za zgodą Zarządu Oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie Oddziału.

§4. Składka członkowska wpłacana jest na konto Oddziału lub w Kasie Oddziału nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

§5. Wpłaty gotówkowe przyjmowane w kasie są rejestrowane w kwestionariuszu „kasa przyjmie”.

§6.1. 100% składki członkowskiej wpłaconej na konto Oddziału dzielone jest przez Zarząd Oddziału na dwie części odpowiednio – 70 i 30%.
2. 70% składki pozostaje do dyspozycji Oddziału i jest przeznaczane na jego działalność statutową.
3. 30% składki członkowskiej Zarząd Oddziału przekazuje na konto Zarządu Głównego nie później niż do 20 dnia miesiąca.

§7.1. Obowiązek terminowego zebrania składki oraz przekazania jej części, o której mowa §6 ust.3 na konto Zarządu Głównego spoczywa na Zarządzie Oddziału.
2. Niedopuszczalne jest wykorzystanie (nawet czasowe) 30% składki na inny cel niż ten, o którym mowa w §6 ust.3.

§8. Zarząd Oddziału odpowiada za prowadzenie rachunkowości zgodnie z jednolitym planem kont obowiązującym w ZNP.

§9. Instrukcja wchodzi w życie z dniem podjęcia nie wcześniej jednak niż w dniu rejestracji przez sąd zmian w Statucie ZNP upoważniających Zarząd Główny ZNP do wydania niniejszej Instrukcji.

 

 

Zarząd Główny ZNP, 19 XII 2006 r

REGULAMIN DZIAŁANIA KLUBÓW MŁODEGO NAUCZYCIELA ZNP§1

 

Kluby Młodego Nauczyciela ZNP mogą być tworzone przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe) oraz przy Zarządzie Głównym ZNP (Centralny Klub).

 

§2

 

1. Decyzję o utworzeniu Klubu Młodego Nauczyciela ZNP podejmuje właściwy zarząd ZNP na wniosek młodych nauczycieli - członków ZNP.

2. Do Klubu może należeć członek ZNP, którego staż pracy maksymalnie wynosi 10 lat.

3. Działalność klubów finansowana jest przez właściwe zarządy ogniw, przy których te kluby działają, w ramach zatwierdzonego preliminarza finansowego danego zarządu ZNP.

 

§3

 

Kluby Młodego Nauczyciela ZNP działają według własnych planów pracy, w oparciu o program działania ZNP, po zatwierdzeniu przez właściwy zarząd.

 

§4

 

Kluby Młodego Nauczyciela ZNP realizują swoje zadania poprzez:
1) włączanie się do działań podejmowanych przez odpowiednie zarządy ZNP na rzecz rozwiązywania problemów istotnych dla młodych nauczycieli
2) wyrażanie opinii, formułowanie wniosków i postulatów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu systematyczną poprawę sytuacji młodych nauczycieli

 

§5

 

Kadencja zarządu klubu trwa tak długo, jak zarządu ogniwa, przy którym działa.

 

§6

 

1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie okręgowych i oddziałowych klubów wybierają przewodniczącego oraz zarząd klubu w liczbie ustalonej przez właściwy zarząd ZNP.
2. W skład Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP wchodzą przedstawiciele działający w okręgowych lub oddziałowych klubach młodego nauczyciela, zgłoszeni przez zarządy okręgów ZNP.
3. Członkowie Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP, na pierwszym posiedzeniu, wybierają przewodniczącego oraz zarząd.
4. Liczbę członków zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP ustala Prezydium Zarządu Głównego ZNP.
5. Zarząd kieruje pracami klubu.

 

§7

 

1. Do zadań zarządu klubu należy realizacja planu pracy oraz organizowanie pracy klubu.
2. Zarząd klubu obowiązany jest złożyć corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.
3. Klub reprezentuje wobec właściwego zarządu ZNP przewodniczący lub upoważniony przez niego członek zarządu.

 

§8

 

Rozwiązanie klubu następuje na podstawie uchwały właściwego zarządu.

 

§9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Główny ZNP.Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. na podstawie art. 76 ust. 3 Statutu ZNP.

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego