RegulaminySystem preferencji dla członków ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 27 marca 2007 r., znowelizowany Uchwałą nr 10/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 czerwca 2013 r.

 

§1

1.  Członek ZNP ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, polegającej na uzyskaniu porady prawnej.
2.  Pomoc prawna polegająca na sporządzeniu pozwu, reprezentowaniu przed sądem I i II instancji i sporządzeniu opinii prawnej, udzielana jest członkom ZNP wyłącznie za zgodą prezesa okręgu ZNP lub członka sekretariatu okręgu ZNP.
3.  W uzasadnionych przypadkach członkowi ZNP może być udzielona pomoc w postaci przygotowania, wniesienia skargi kasacyjnej lub reprezentowania przed Sądem Najwyższym oraz przygotowania, wniesienia skargi lub reprezentowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
4.  Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1-3 udzielana jest wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
5.  Osoba zwracająca się o pomoc prawną, o której mowa w ust. 1-3 musi przedstawić aktualne poświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek członkowskich na rzecz ZNP i wykazać się członkostwem w ZNP w dniu zdarzenia wywołującego potrzebę udzielenia pomocy prawnej.
6.  Biuro Zarządu Głównego prowadzi poradnictwo prawne wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych niezależnie od działalności, o której mowa w § 1 ust. 1-3, na zasadach określonych przez Prezesa ZNP.
7.  Osobie pełniącej funkcję dyrektora, kanclerza, dziekana lub rektora – w placówce, organie, szkole wyższej lub instytucji, o których mowa w art. 7 ust. 1 Statutu ZNP, osobie pełniącej nadzór nad szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz szkołami – w organie prowadzącym szkoły, osobie sprawującej mandat wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub będącej członkiem kolegialnego organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, oraz osobie zatrudnionej na stanowisku zastępcy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pomoc prawna, o której mowa w ust. 1-3 udzielana jest w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wyłącznie w zakresie wiążącego te osoby stosunku pracy.

§2

Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowi ZNP przysługuje prawo do korzystania z pomocy materialnej, a zwłaszcza:

*  zasiłków statutowych,
*  zapomóg losowych i innych form pomocy socjalnej,
*  zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez ogniwa organizacyjne Związku,
*  zniżek w opłatach za korzystanie ze związkowej bazy hotelowo-wypoczynkowej,
*  zniżek w opłatach za udział w kursach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez OUPiS ZNP.

§3

1.  Pomoc prawna, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 organizowana jest przez prezydia zarządów okręgów oraz prezydia rad zakładowych.
2.  Pomoc prawna, o której mowa w § 1 ust. 3 świadczona jest przez radcę prawnego lub adwokata Zarządu Głównego ZNP z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może pokryć w całości lub części koszty pomocy prawnej, o której mowa § 1 ust. 3 świadczonej przez radcę prawnego lub adwokata nie zatrudnianego przez Zarząd Główny.

§4

Zasady przyznawania i wysokość:

*  zasiłków, zapomóg oraz pozostałych form pomocy socjalnej, o których mowa w §2 pkt 1 i 2 określają odrębne regulaminy przyjęte przez Zarząd Główny ZNP,
*  zniżek, o których mowa w § 2 pkt 3 określają uchwały organów odpowiednich ogniw organizacyjnych Związku,
*  zniżek, o których mowa § 2 pkt 4 określa uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZNP,
*  zniżek, o których mowa § 2 pkt 5 określa każdorazowo ogłoszenie w sprawie organizacji danego kursu, szkolenia lub innego wydarzenia organizowanego przez OUPiS.

 

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

System preferencji przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP, znowelizowany Uchwałą nr 10/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 czerwca 2013 r.


Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

1.  Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
   *  urodzenia lub przysposobienia dziecka,
   *  śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców.
2.  Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

§2

1.  Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału.
2.  W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.

§3

1.  Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia, przysposobienia lub zgonu na formularzu,  który  widnieje  na  stronie Oddziału ZNP w Jeleniej Górze do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:
   *  potwierdzoną kserokopię odpisu aktu urodzenia lub aktu zgonu,
   *  dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,
   *  prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.
2.  Prawo do zasiłku przysługuje osobom będącym członkami ZNP w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§4

1.  Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.
2.  W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
3.  W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.
4.  Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

§5

1.  Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona uchwałą Zarządu Głównego ZNP.

 

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.


Regulamin przyznawania zapomóg członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. i znowelizowany

w dniu 18 grudnia 2018 r.

 

§1

Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn może być przyznana zapomoga losowa.

§2

1.  W ramach budżetu Zarządu Głównego ZNP wyodrębnia się corocznie środki na Fundusz Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP.
2.  Prezydium Zarządu Głównego ZNP ustala maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków Funduszu, o którym mowa w ust. 1.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości maksymalnej określonej zgodnie z ust. 2.

§3

1.  Zapomogę, o której mowa w § 1, przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZNP na wniosek członka ZNP.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach o zapomogę w imieniu członka ZNP może wnioskować członek jego rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Zasadność tego wniosku weryfikuje członek sekretariatu właściwego oddziału ZNP, zamieszczając odpowiednią adnotację na wniosku. Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

§4

1.  Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy oddział i okręg ZNP.
2.  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów uzasadniających potrzebę przyznania zapomogi. Dokumenty zbędne do rozpatrzenia wniosku powinny być natychmiastowo niszczone po stwierdzeniu ich nieprzydatności.
3.  Na dokumentację o której mowa w ust. 2, powinny składać się w szczególności dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, w tym kopie ogłoszeń lokalnych władz samorządowych o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, fotografie zniszczeń przez te klęski wyrządzonych członkowi ZNP, kopię dokumentacji medycznej związanej z długotrwałą chorobą wymagającą wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji, lub inne dowody istnienia indywidualnego zdarzenia losowego powodującego uszczerbek majątkowy.
4.  Wzór wniosku znajduje  się  na  stronie  Oddziału  ZNP  w  Jeleniej  Górze.

§5

Dokumentacja otrzymywana w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia zapomogi jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po roku, w którym wypłacono zapomogę.

§6

Prezydia zarządów okręgów, oddziałów oraz rad zakładowych mogą przyznawać zapomogi z przyczyn, o których mowa w § 1 zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami. W tym przypadku stosuje się § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5, natomiast § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2018 r.

 

Wniosek  o  przyznanie  zapomogi  przez  Zarząd  Główny  znajduje  się  poniższym  linku:

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/01/Wniosek-o-przyznanie-zapomogi-z-Funduszu-Specjalnej-Pomocy-dla-Cz%C5%82onk%C3%B3w-ZNP.doc


Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r.

 

§ 1

Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego zwanej dalej składką członkowską określa art 95 ust. 1 Statutu ZNP.

§ 2

1.  Składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Za zgodą prezesa oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie oddziału, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.
3.  Składka członkowska dla pracujących członków ZNP potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
4.  Nie potrąca się składki członkowskiej od świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
5.  Składka członkowska osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą jest obliczana:
   *  w podstawowym miejscu pracy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców objętych działaniem dwóch lub więcej oddziałów ZNP,
   *  u każdego pracodawcy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców objętych działaniem tego samego oddziału ZNP.
6.  Podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Instrukcji jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości – miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

§ 3

1.  Składka członkowska emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczana jest w oparciu o kwoty netto tych świadczeń.
2.  Składka członkowska emerytów, rencistów, osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz bezrobotnych członków ZNP wpłacana jest w kasie oddziału lub na rachunek bankowy oddziału.
3.  Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską – wyższą.

 

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Instrukcja przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r. na podstawie art. 95 ust. 2 Statutu ZNP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.


Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

Złota Odznaka ZNP, zwana dalej Odznaką, zgodnie z art. 98 Statutu ZNP jest najwyższym wyróżnieniem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaka jest nadawana przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej. Odznaka jest kontynuacją Złotej Odznaki ZNP wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia ZNP.

§2

Odznaka może być nadana członkowi ZNP wyróżniającemu się wieloletnią działalnością związkową w ogniwach ZNP i jego zarządach (co najmniej przez dwie kadencje).

§3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznaka może być nadana członkowi ZNP lub osobie niebędącej członkiem ZNP za współpracę i działalność na rzecz ZNP oraz za wieloletnią wyróżniającą pracę dla rozwoju oświaty, nauki i kultury.

§4

Zbiorowa Złota Odznaka ZNP może być nadana organizacji społecznej i instytucji za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju oświaty, nauki i kultury oraz w realizacji celów statutowych Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§5

O nadanie Odznaki mogą występować zarządy ogniw ZNP. Zarząd Główny ZNP nadaje odznakę na wniosek sporządzony komputerowo przez Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Okręgu i pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu ZNP oraz Komisję ds. Odznaczeń ZG ZNP. Odznakę przyznaje Zarząd Główny ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości. Termin zgłaszania wniosków ustala Sekretariat ZG ZNP.

§6

W uzasadnionych przypadkach (np. w związku z obchodami rocznic, jubileuszy i innych uroczystości) Odznakę może przyznać wyjątkowo Prezydium Zarządu Głównego ZNP – przy zachowaniu trybu postępowania ustalonego w Regulaminie.

§7

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP.

§8

Odznaka jest wyróżnieniem jednostopniowym i może być przyznana tylko raz. Odznakę nosi się po lewej stronie, po polskich orderach i odznaczeniach. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją, a zbiorową Odznakę wraz z dyplomem.

§9

W przypadku, gdy osoba wyróżniona Odznaką dopuści się czynów, wskutek których staje się niegodna jej posiadania, na wniosek odpowiedniego zarządu ZNP i po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Odznaczeń ZG ZNP, Zarząd Główny ZNP może pozbawić ją Odznaki.

§10

Wniosek o nadanie Złotej Odznaki powinien być wypełniony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać pełną charakterystykę całokształtu pracy związkowej, zawodowej i społecznej oraz odpowiadać kryteriom zawartym w Regulaminie. Rejestr wyróżnionych oraz odpowiednią dokumentację prowadzi Zespół Organizacji i Współpracy Zarządu Głównego ZNP.

§11

Traci moc Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP przyjęty przez Zarząd Główny z dnia 23 czerwca 1999 r.

§12

Regulamin Złotej Odznaki ZNP wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

 

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 14 Statutu ZNP w dniu 27 marca 2007 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 98 Statutu ZNP.

 

Wniosek  o  nadanie  złotej  odznaki  ZNP  znajduje  się  w  poniższym  linku:

https://znp.edu.pl/dokumenty/regulamin-nadawania-zlotej-odznaki-znp/